Skip to content

Aliskiren w połączeniu z losartanem w cukrzycy typu 2 i nefropatii typu 2 cd

7 miesięcy ago

457 words

Sponsor był również zaangażowany w projektowanie badania oraz gromadzenie i analizę danych. Wszyscy autorzy mieli dostęp do wszystkich danych z badań i ręczyli za dokładność i kompletność zgłaszanych danych. Procedury, pomiary i wyniki
Pacjentów zbadano 13, 12, 8, 4 i 2 tygodnie przed randomizacją; w czasie randomizacji; i 1, 4, 8, 11, 12, 16 i 24 tygodnie po randomizacji. Aby uwzględnić opóźnienie w uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych, wyjściowy stosunek albuminy do kreatyniny, który był oparty na wartościach mediany z trzech wczesnych porannych zbiórek moczu, obliczono na 2 tygodnie przed randomizacją. Podczas każdej wizyty oceniano ciśnienie krwi i puls, zdarzenia niepożądane, przyjmowane leki i przestrzeganie schematów leczenia. Trzy próbki moczu z wczesnego poranka pobrano w 3 kolejnych dniach 13 tygodni i 2 tygodnie przed randomizacją oraz 4, 8, 12, 16 i 24 tygodnie po randomizacji. Trzy próbki moczu w ciągu nocy uzyskano w 3 kolejnych dniach 2 tygodnie przed randomizacją (linia podstawowa) i 12 i 24 tygodnie po randomizacji. Wszystkie oceny moczu i krwi zostały wykonane przez to samo przedsiębiorstwo (CRL.Medinet) w centralnym laboratorium w Europie lub w Stanach Zjednoczonych. Stężenie albuminy w moczu określono za pomocą immunoturbidymetrii, 14 i oznaczono stężenie kreatyniny w surowicy za pomocą reakcji Jaffe (przy użyciu zestawu Roche) .15 Modyfikację diety w chorobie nerek (lub MDRD) zastosowano do oszacowania współczynnik przesączania kłębuszkowego.13 Hemoglobinę glikowaną mierzono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (Bio-Rad) 16. Wszystkie inne zmienne laboratoryjne mierzono również centralnie przy użyciu konwencjonalnych technik laboratoryjnych.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa populacji zrandomizowanej. Ciśnienie krwi, mierzone podczas siedzenia pacjenta, oceniano po co najmniej 5 minutach odpoczynku przy użyciu standardowych sfigmomanometrów rtęciowych i mankietu o odpowiedniej wielkości. Uzyskano trzy pomiary, w odstępach 2 minut w każdym punkcie czasowym, a średnią z trzech użyto do obliczenia 24-godzinnego poziomu minimalnego (tj. Poziomu 24 godzin po podaniu leku). Docelowe ciśnienie krwi w okresach otwartej próby i podwójnie zaślepionej było mniejsze niż 130/80 mmHg dla obu grup. W związku z tym, po podaniu losowym zaleca się dalsze korekty, jeśli to konieczne, w dawkowaniu leków obniżających ciśnienie krwi, aby zbliżyć ciśnienie krwi pacjenta do celu. Dozwolone były wszystkie klasy leków obniżających ciśnienie krwi, z wyjątkiem leków blokujących układ renina-angiotensyna-aldosteron. Pacjenci nadal otrzymywali zwykłą opiekę na cukrzycę i ochronę układu sercowo-naczyniowego (Tabela 1). Nie wprowadzono żadnych ograniczeń dotyczących soli lub białka w diecie. Pierwszorzędową miarą skuteczności było procentowe zmniejszenie stosunku albuminy do kreatyniny we wczesnym okresie porannego od wartości początkowej do zakończenia badania (24 tygodnie) wśród pacjentów otrzymujących aliskiren w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo.
Analiza statystyczna
Nasz docelowy rozmiar próbki dla pacjentów kończących badanie wynosił około 396 pacjentów (198 na grupę leczoną)
[przypisy: czym jest zdrowie, terapia miorelaksacyjna, odczyn arthusa ]

0 thoughts on “Aliskiren w połączeniu z losartanem w cukrzycy typu 2 i nefropatii typu 2 cd”

Powiązane tematy z artykułem: czym jest zdrowie odczyn arthusa terapia miorelaksacyjna