Skip to content

Lenalidomid po transplantacji komórek macierzystych w szpiczaku mnogim AD 2

7 miesięcy ago

426 words

Szóste badanie nie wykazało korzyści w odniesieniu do przeżycia bez progresji lub całkowitego czasu przeżycia, ale 77% pacjentów nie ukończyło leczenia podtrzymującego12. Lenalidomid (Revlimid, Celgene), podawany doustnie lek immunomodulujący, ma kilka mechanizmów działanie przeciwko szpiczakowi mnogiemu.13 Jest to środek atrakcyjny dla długotrwałego stosowania ze względu na jego aktywność, gdy jest stosowany samodzielnie w dawkach niższych niż dawki indukcyjne i jego korzystny profil toksyczności.14 Zaprojektowaliśmy fazę 3, randomizowaną, podwójnie zaślepioną, placebo- kontrolowane badanie w celu ustalenia, czy terapia lenalidomidem wydłużyłaby czas do progresji choroby u pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy przeszli terapię indukcyjną i pojedynczy przeszczep komórek macierzystych. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały całkowity czas przeżycia, odpowiedź po przeszczepie i wykonalność długoterminowego podawania. Metody
Pacjenci
Pacjenci byli uprawnieni do udziału w badaniu, jeśli mieli szpiczaka mnogiego i mieli 18 do 70 lat. Innymi kryteriami były: Stan Wschodniej Spółdzielczej Grupy Onkologicznej15 o wartości 0 lub (w skali od 0 do 5, przy czym 0 oznacza, że pacjent jest w pełni aktywny, a wskazuje, że pacjent jest ograniczony fizycznie, ale ambulatoryjnie i jest w stanie wykonać praca o lekkim lub siedzącym charakterze), choroba objawowa wymagająca leczenia (stopień Durie-Salmon .I) (definicje etapów, patrz Dodatek dodatkowy, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu), a także każdy schemat indukcji Od 2 do 12 miesięcy. Maksymalnie można było otrzymać dwa schematy indukcji (wyłączając deksametazon).
Pacjenci ze stabilną chorobą lub marginalną, częściową lub pełną odpowiedzią w ciągu pierwszych 100 dni po transplantacji komórek macierzystych byli uprawnieni. Minimalna liczba komórek macierzystych krwi obwodowej (komórek CD34 +) do transplantacji wynosiła 2 x 106 na kilogram masy ciała. Początkowo protokół wymagał mobilizacji komórek macierzystych krwi obwodowej za pomocą cyklofosfamidu i czynnika stymulującego kolonie granulocytów w ciągu 42 dni przed przeszczepem, ale protokół został następnie zmieniony, aby umożliwić jakąkolwiek mobilizację i zbieranie w dowolnym momencie przed przeszczepieniem. Konieczna była odpowiednia czynność płuc, serca, nerek i wątroby, a wszyscy pacjenci zostali zarejestrowani przed przeszczepieniem. Poważnymi współistniejącymi chorobami, w tym niekontrolowaną cukrzycą, ciężkimi zakażeniami i dysfunkcją immunologiczną, były kryteria wykluczenia; Ciąża była również kryterium wykluczającym, a pacjenci uczestniczyli w programie informacyjnym dotyczącym nieznanego teratogennego potencjału lenalidomidu.
Po restytucji choroby pacjenci byli losowo przypisywani w sposób zaślepiony lenalidomidowi lub placebo pomiędzy dniem 100 a dniem 110 po transplantacji.
[hasła pokrewne: przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz, terapia miorelaksacyjna, przeglądarka skierowań ]

0 thoughts on “Lenalidomid po transplantacji komórek macierzystych w szpiczaku mnogim AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowań przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz terapia miorelaksacyjna