Skip to content

Próba dekompresyjnej kraniektomii z powodu urazowego nadciśnienia śródczaszkowego ad

7 miesięcy ago

515 words

Wtórna dekompresyjna kraniektomia jest używana jako część warstwowych protokołów terapeutycznych, które są często stosowane w oddziałach intensywnej opieki medycznej (ICU) w celu kontrolowania podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego i zapewnienia odpowiedniego ciśnienia perfuzji mózgowej po TBI.7,8 Na przykład w dekanaryjnej kraniektomii (DECRA), 9 pacjentów, u których ciśnienie wewnątrzczasznowe przekraczało 20 mm Hg przez ponad 15 minut (w sposób ciągły lub przerywany) w ciągu godziny, mimo zoptymalizowanych interwencji pierwszego rzędu, przydzielono losowo do wczesnej dwuczołowej dekompresyjnej kraniektomii i standardowa opieka lub tylko standardowa opieka. Autorzy stwierdzili, że dekompresyjna craniektomia wiązała się z bardziej niekorzystnymi wynikami niż sama standardowa opieka. Alternatywnie, kraniektomia może być wykonana jako ostatnia interwencja, gdy ciśnienie śródczaszkowe pozostaje podwyższone mimo wszystkich innych środków.10,11 Przeprowadziliśmy Randomizowaną Ocenę Chirurgii z Kraniektomią dla niekontrolowanego Podniesienia Czasu Śródczaszkowego (RESCUEicp) w celu oceny skuteczności kraniektomia jako ostatnia interwencja u pacjentów z TBI i opornym na leczenie nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Metody
Projekt testowy i nadzór
W tej międzynarodowej, wieloośrodkowej, równoległej grupy, wyższości, randomizowanej próbie, porównaliśmy ostatnią warstwę wtórnej dekompresyjnej kraniektomii z dalszym leczeniem medycznym nad opornym nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym po TBI. Zatwierdzenie etyki w Wielkiej Brytanii uzyskano w 2003 r. Z komisji ds. Etyki w Cambridgeshire 4 (dawniej znanej jako wieloośrodkowy wieloetniczny komitet ds. Etyki badań); komisje etyczne we wszystkich innych uczestniczących instytucjach również zatwierdziły rozprawę.
Ponieważ badanie włączono u pacjentów z ciężkim TBI, uzyskano pisemną świadomą zgodę od najbliższego krewnego lub osoby, która została wyznaczona do wyrażenia zgody na przyjęcie pacjenta. Niezależny komitet sterujący oraz niezależny komitet monitorujący i badający kwestie etyczne regularnie sprawdzały badanie, aby ocenić zachowanie, postęp i bezpieczeństwo.
Protokół próbny, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został zaprojektowany we współpracy z Oddziałami Neurochirurgii i Anestezją na Uniwersytecie w Cambridge, współpracującymi klinicystami oraz Europejskim Konsorcjum ds. Urazu Mózgu. Pełne szczegóły protokołu zostały opublikowane wcześniej.11 Badacze zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność danych i analiz oraz za wierność tego raportu protokołowi próbnemu i planowi analizy statystycznej.
Uczestnicy i witryny testowe
Rycina 1. Rycina 1. Etapy zarządzania terapeutycznego. Umowa o uczestnictwo została uzyskana od najbliższego krewnego lub osoby, która została wyznaczona do udzielania uprzedniej zgody na przyjęcie pacjenta w celu uniknięcia opóźnień w leczeniu. Randomizację przeprowadzono po etapie 2, jeśli ciśnienie wewnątrzczaszkowe było większe niż 25 mm Hg przez do 12 godzin. Protokoły etapów i 2 odzwierciedlają protokoły terapeutyczne, których przestrzegano w uczestniczących jednostkach.
Aby poddać się randomizacji w badaniu, pacjenci musieli być w wieku od 10 do 65 lat, mieć TBI z nieprawidłowym tomografem komputerowym mózgu, mieć monitor ciśnienia wewnątrzczaszkowego już na miejscu i podnieść ciśnienie wewnątrzczaszkowe (> 25 mm Hg przez do 12 godzin, pomimo pomiarów etapu i 2, jak określono poniżej i na rysunku 1)
[hasła pokrewne: skierowanie do pracowni diagnostycznej, prawo i medycyna czasopismo, panorama zębów ]

0 thoughts on “Próba dekompresyjnej kraniektomii z powodu urazowego nadciśnienia śródczaszkowego ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: hurtownia włosów naturalnych katowice[…]

Powiązane tematy z artykułem: panorama zębów prawo i medycyna czasopismo skierowanie do pracowni diagnostycznej