Skip to content

Ryzyko genetyczne, przestrzeganie zdrowego stylu życia i choroba wieńcowa czesc 4

7 miesięcy ago

512 words

95-procentowe przedziały ufności dla wskaźników ryzyka podano w nawiasach. Modele regresji Coxa zostały dostosowane do wieku, płci (w ARIC i MDCS), do randomizacji, aby otrzymać witaminę E lub aspirynę (w WGHS), poziom wykształcenia i główne składniki przodków (w ARIC i WGHS). Standaryzację przeprowadzono dla specyficznych dla populacji populacji dla każdej współzmiennej. Wartości ryzyka poligenicznego zbliżone były do normalnego rozkładu w każdej kohorcie (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Zanotowano ryzyko gradientowe w obrębie kwintyli ryzyka genetycznego, tak że uczestnicy wysokiego ryzyka genetycznego (tj. W górnym kwintyle wyników poligenicznych) byli istotnie bardziej narażeni na ryzyko incydentów wieńcowych niż osoby z niskim ryzykiem genetycznym (tj. kwintyl), o skorygowanych współczynnikach ryzyka 1,75 (przedział ufności 95% [CI], 1,46 do 2,10) w kohorcie ARIC, 1,94 (95% CI, 1,58 do 2,39) w kohorcie WGHS i 1,98 (95% CI, 1,76 do 2,23) w kohorcie MDCS (ryc. oraz tabela S5 i ryc. S3 w dodatkowym dodatku). We wszystkich trzech grupach względne ryzyko incydentów wieńcowych było o 91% wyższe wśród uczestników wysokiego ryzyka genetycznego niż wśród osób z niskim ryzykiem genetycznym (współczynnik ryzyka 1,91, 95% CI, 1,75 do 2,09). Historia choroby wieńcowej w rodzinie była niedoskonałym substytutem ryzyka określanego na podstawie genotypu, chociaż częstość występowania takiej opisanej przez siebie historii rodzinnej była większa wśród uczestników wysokiego ryzyka genetycznego niż wśród osób o niskim ryzyku genetycznym. Poziomy cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein (LDL) były nieznacznie zwiększone dla kategorii ryzyka genetycznego w każdej kohorcie. Natomiast kategorie ryzyka genetycznego były niezależne od innych kardiometabolicznych czynników ryzyka i 10-letniego ryzyka sercowo-naczyniowego, zgodnie z przewidywaniami na podstawie kohortowego równania American College of Cardiology-AHA (Tabele od S6 do S9 w Dodatku Uzupełniającym).
Każdy z czterech czynników zdrowego stylu życia wiązał się ze zmniejszeniem ryzyka zdarzeń wieńcowych w łącznej analizie prospektywnych grup: brak obecnie palenia (współczynnik ryzyka, 0,56; 95% CI, 0,47 do 0,66), brak otyłości (współczynnik ryzyka, 0,66 95% CI, 0,58 do 0,76), regularna aktywność fizyczna (współczynnik ryzyka, 0,88, 95% CI, 0,80 do 0,97) i zdrowa dieta (współczynnik ryzyka 0,91; 95% CI, 0,83 do 0,99) (tabela S10 w Dodatek dodatkowy). Ryzyko wieńcowe wzrosło wśród uczestników mających mniej czynników zdrowego stylu życia w każdej kohorcie (Tabela S11 w Dodatku Uzupełniającym).
Każda kohorta została podzielona na trzy kategorie ryzyka stylu życia: korzystne (co najmniej trzy z czterech zdrowych czynników stylu życia), pośrednie (dwa zdrowe czynniki stylu życia) lub niekorzystne (brak lub tylko jeden zdrowy czynnik stylu życia). Uczestnicy z niekorzystnym trybem życia mieli wyższe wskaźniki wyjściowego nadciśnienia i cukrzycy, wyższy wskaźnik masy ciała i mniej korzystny poziom lipidów krążących niż osoby o korzystnym stylu życia (tabele S12, S13 i S14 w dodatkowym dodatku). Niekorzystny tryb życia wiązał się z większym ryzykiem wystąpienia incydentów wieńcowych niż korzystnym stylem życia, przy skorygowanym współczynniku ryzyka 1,71 (95% CI, 1,47 do 1,98) w grupie ARIC, 2,27 (95% CI, 1,92 do 2,67) w grupie Kohora WGHS i 1,77 (95% CI, 1,61 do 1,95) w kohorcie MDCS (ryc. i ryc.
[patrz też: korona porcelanowa na cyrkonie, terapia miorelaksacyjna, warunki do oddania krwi ]

0 thoughts on “Ryzyko genetyczne, przestrzeganie zdrowego stylu życia i choroba wieńcowa czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: korona porcelanowa na cyrkonie terapia miorelaksacyjna warunki do oddania krwi