Skip to content

Ryzyko nawrotu po odstawieniu rysperydonu w chorobie Alzheimera AD 2

9 miesięcy ago

399 words

Próby mają istotne ograniczenia: pacjenci zwykle otrzymywali leki przeciwpsychotyczne od lat, mimo że obecność psychozy lub pobudzenia na początku leczenia nie została wyraźnie ustalona; reakcja psychozy i pobudzenia na leczenie przeciwpsychotyczne nie została ustalona prospektywnie przed odstawieniem; w każdej próbie, więcej niż jeden lek przeciwpsychotyczny lub inny lek psychotropowy był często przerywany u pacjentów, co ogranicza ocenę ryzyka nawrotu za pomocą określonych leków. W jednoosobowym badaniu pilotażowym z udziałem 20 pacjentów z chorobą Alzheimera, u których objawy psychozy lub pobudzenia zareagowali na leczenie haloperidolem i dla których dostępne były dane uzupełniające, u 4 z 10 pacjentów, którzy kontynuowali leczenie haloperidolem, wystąpił nawrót choroby. z 8 z 10 osób, które przeszły na placebo.28 Wyniki te doprowadziły do wieloośrodkowej próby odstawienia leków przeciwpsychotycznych w chorobie Alzheimera (ADAD), w której pacjenci z psychozą lub agitacją-agresją początkowo otrzymywali otwarte leczenie rysperydonem. Terapia ta została wybrana ze względu na badania wykazujące skuteczność rysperydonu w dużych próbkach i brak poważnych działań niepożądanych w małych dawkach29. Pacjenci, którzy mieli odpowiedź na tę terapię, zostali następnie losowo przydzieleni do kontynuacji leczenia rysperydonem lub przerwania leczenia rysperydonem i przełącz się na placebo w określonych punktach czasowych; następnie porównano ryzyko nawrotu między grupami.
Metody
Projekt badania
Rysunek 1. Rysunek 1. Badanie przesiewowe, rejestracja w fazie A, losowanie w fazie B i wyniki. Łącznie 12 pacjentów przerwało badanie po fazie A i przed randomizacją z powodów innych niż brak reakcji, śmierć lub niedopuszczalne skutki uboczne; te inne przyczyny obejmowały wycofanie zgody (7 pacjentów), odejście od centrum badań (3), nieprzestrzeganie leku (1) i chorobę medyczną (1). W pierwszym 16-tygodniowym okresie fazy B pacjent w grupie 1, pacjent w grupie 2 i 2 pacjentach w grupie 3, u których stwierdzono nawrót choroby (według oceny niezależnego psychiatry, który nie był świadomy zadania grupowe) zostały sklasyfikowane jako mające nawrót.
Uzasadnienie, projekt i metody badania ADAD zostały opublikowane wcześniej30 i są opisane w protokole badania i planie analizy statystycznej, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. W fazie A badania przez 16 tygodni podawano otwarte, elastyczne dawki rysperydonu u pacjentów z chorobą Alzheimera, którzy cierpieli na psychozę lub agresję. Po 16 tygodniach pacjenci, którzy nie mieli odpowiedzi na leczenie rysperydonem, opuścili badanie
[hasła pokrewne: skierowanie do pracowni diagnostycznej, idiosynkrazja, badania w kierunku cukrzycy ]

0 thoughts on “Ryzyko nawrotu po odstawieniu rysperydonu w chorobie Alzheimera AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku cukrzycy idiosynkrazja skierowanie do pracowni diagnostycznej