Skip to content

Ryzyko nawrotu po odstawieniu rysperydonu w chorobie Alzheimera AD 8

9 miesięcy ago

445 words

Zdarzenia niepożądane i poważne niepożądane w fazie A i fazie B. W pierwszym 16-tygodniowym okresie fazy B nie było znaczących różnic w zdarzeniach niepożądanych, jak zdefiniowano przez zwiększenie powyżej określonych progów w Simpson-Angus, AIMS, TESS, Wyniki ADAS-poznawcze lub PSMS lub zmniejszenie wyników MMSE między pacjentami otrzymującymi rysperydon (grupy i 2) i pacjentami otrzymującymi placebo (grupa 3) po dostosowaniu dla każdej odpowiadającej wartości w randomizacji (Tabela 2). W drugim 16-tygodniowym okresie fazy B nie było znaczących różnic w takich zdarzeniach niepożądanych pomiędzy pacjentami, którzy nadal otrzymywali risperidon (grupa 1) a tymi, którzy przerwali przyjmowanie rysperydonu i zostali zmienione na placebo (grupa 2) po dostosowaniu odpowiadająca wartość przy randomizacji (tabela 2). Nie było znaczących różnic między pacjentami, którzy otrzymywali risperidon w sposób ciągły przez 32 tygodnie (grupa 1) i ci, którzy otrzymywali placebo w sposób ciągły przez 32 tygodnie (grupa 3) w odniesieniu do wcześniej określonych zmian w Simpson-Angus, AIMS, TESS, ADAS-cognitive, Wyniki PSMS lub MMSE lub wzrost masy ciała, po korekcie dla każdej odpowiadającej wartości podczas randomizacji. Te dwie grupy nie różniły się istotnie pod względem zdarzeń niepożądanych, poważnych zdarzeń niepożądanych lub zgonów. W czasie fazy B wystąpiło 11 poważnych zdarzeń niepożądanych, bez znaczących różnic między grupami w okresie 16-tygodniowym. Trzy zgony wystąpiły w fazie A w całkowitej kohorcie 180 pacjentów, a 3 zgony (2 u pacjentów otrzymujących rysperydon i u pacjentów otrzymujących placebo) wystąpiły w fazie B w kohorcie 110 pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji, bez zaobserwowanego schematu w odniesieniu do przyczyny śmierci.
Dyskusja
Wśród pacjentów z chorobą Alzheimera, u których objawy psychozy lub pobudzenia zmniejszyły się podczas przyjmowania rysperydonu, czas do wystąpienia nawrotu był krótszy u osób, które przerwały przyjmowanie rysperydonu i otrzymywały placebo w ciągu pierwszych 16 tygodni po randomizacji niż u osób, które nadal przyjmowały rysperydon, a ryzyko nawrotu było niemal podwójne (60% vs. 33%). Odkrycia te zostały potwierdzone w drugim 16-tygodniowym okresie po randomizacji. Dlatego wśród pacjentów, którzy mieli przedłużoną odpowiedź na risperidon przez 4 do 8 miesięcy, kolejne przerwanie było związane ze zwiększonym ryzykiem nawrotu choroby przez co najmniej kolejne 4 miesiące.
Chociaż odstawienie rysperydonu powodowało zwiększone ryzyko nawrotu, risperidon nie był wysoce skuteczny w osiąganiu i utrzymywaniu zmniejszenia objawów psychozy i pobudzenia u pacjentów z chorobą Alzheimera. Wśród pacjentów, którzy mieli odpowiedź w fazie A i nadal otrzymywali risperidon w fazie B, duży odsetek miał nawrót lub odpadł
[podobne: przeglądarka skierowań, przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz, lista leków dla seniorów ]

0 thoughts on “Ryzyko nawrotu po odstawieniu rysperydonu w chorobie Alzheimera AD 8”

Powiązane tematy z artykułem: lista leków dla seniorów przeglądarka skierowań przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz