Skip to content

Zanieczyszczona heparyna związana z niekorzystnymi zdarzeniami klinicznymi i aktywacją systemu kontaktowego ad 7

9 miesięcy ago

533 words

T bary oznaczają standardowe odchylenia powtarzanych pomiarów. Następnie zbadaliśmy zdolność skażonej heparyny do wytwarzania C3a i C5a, silnych anafilatoksyn pochodzących z białek dopełniacza. Ekspozycja ludzkiego osocza na skażoną heparynę, ale nie kontrola heparyny, indukowała wytwarzanie C5a (Figura 3). Indukowane przez OSCS wytwarzanie C5a wykazywało podobną do dzwona reakcję na dawkę podobną do aktywacji kallikreiny. Szczytową aktywność C5a obserwowano przy 50 .g i 5 .g na mililitr heparyny zawierającej 19,3% OSCS. Przy 500 .g na mililitr nie obserwowano znaczącego wytwarzania C5a. Podobne wyniki otrzymano dla oczyszczonego OSCS wyizolowanego ze skażonej heparyny i syntetycznego wzorca OSCS, ale nie dla siarczanu chondroityny A.
Rycina 4. Rycina 4. Indukcja OSCS anafilatoksyn C3a i C5a sprzężonych z dopełniaczem i ich związek z układem kontaktowym. Zubożone w czynnik XII osocze inkubowano z siarczanem chondroityny A, OSCS lub buforem kontrolnym w obecności lub przy braku 5 mM EDTA, zymosanu (1 mg na mililitr) lub aprotyniny (400 IU na mililitr) (panel A). Konkretne próbki rekonstytuowano oczyszczonym czynnikiem XII, jak wskazano. Prawidłowe osocze zubożone w ludzkie osocze lub z obniżonym czynnikiem XII inkubowano z siarczanem chondroityny A, OSCS lub buforem kontrolnym w obecności lub przy braku 5 mM EDTA, zymosanu (1 mg na mililitr) lub obu (panel B). Wytwarzanie C3a i C5a oceniano za pomocą testu ELISA. Pręty T i I wskazują standardowe odchylenia powtarzanych pomiarów.
Nieoczekiwanie, wytwarzanie C5a przez heparynę skażoną przez OSCS było silniejsze w obecności EDTA, czynnika zaklinującego Ca2 + i Mg2 +, niż w nieobecności EDTA. Wiadomo, że klasyczny i alternatywny szlak aktywacji dopełniacza zależy od Ca2 + i Mg2 +. Zgodnie z oczekiwaniami, EDTA blokuje wytwarzanie C3a i C5a w odpowiedzi na zymosan, silny aktywator alternatywnej ścieżki (Figura 4). Te wyniki sugerują możliwość, że OSCS indukuje wytwarzanie C3a i C5a w sposób, który omija konwertazy C3 i C5. Aby określić, czy wytwarzanie C3a i C5a było związane z aktywacją układu kontaktowego, zbadaliśmy następnie wytwarzanie C3a i C5a w osoczu zubożonym w czynnik XII (Figura 4). Zgodnie z oczekiwaniami, zymosan indukował wytwarzanie C3a i C5a w osoczu zubożonym w czynnik XII, a aktywność ta była hamowana przez EDTA. Przeciwnie, ani C3a ani C5a nie zostały wygenerowane w osoczu zubożonym w czynnik XII aktywowanym za pomocą OSCS, co sugeruje, że OSCS omija normalne szlaki dla aktywacji dopełniacza w sposób zależny od aktywacji kontaktowej przez czynnik XII. Generowanie C5a można przywrócić przez odtworzenie osocza zubożonego w czynnik XII oczyszczonym czynnikiem XII (Figura 4A). To odkrycie jest dodatkowo poparte obserwacją, że wytwarzanie C5a indukowane przez zanieczyszczoną OSCS heparynę może być hamowane przez aprotyninę, inhibitor proteazy kalikreiny, ale nie czynnik XIIa (Figura 4A). Przesłuchanie między układem kontaktowym a kaskadą dopełniacza zostało zasugerowane poprzednio.15-18 Na przykład, wykazano, że czynnik XII aktywuje klasyczny szlak przez aktywację C1.15. Proponowano również zastąpienie czynnika D aktywacją alternatywnego szlaku .16 Jednak w tych przypadkach aktywacja kaskady dopełniacza nadal zachodzi poprzez dwuwartościowe szlaki zależne od kationów
[hasła pokrewne: dermaplast, prawo i medycyna czasopismo, nfz przeglądarka ]

0 thoughts on “Zanieczyszczona heparyna związana z niekorzystnymi zdarzeniami klinicznymi i aktywacją systemu kontaktowego ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: dermaplast nfz przeglądarka prawo i medycyna czasopismo